Ví dụ về trang sử dụng CSS

Nhấn vào menu để thay đổi cách trang trí

Một trang nhiều kiểu trang trí

Đây là ví dụ về cách CSS thay đổi giao diện trang HTML của bạn. Bạn có thể chọn những cách trang trí khác nhau bằng cách nhấn vào menu hoặc sử dụng một trong những liên kết dưới đây:
Kiểu trang trí 1, Kiểu trang trí 2, Kiểu trang trí 3, Kiểu trang trí 4.

Không trang trí

Trang này sử dụng các thẻ DIV để tạo thành nhiều khu vực khác nhau trong trang HTML. Nhấn vào liên kết này để thấy trang nguyên bản khi chưa được trang trí:
Không trang trí.

Đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer, đây là nội dung trong phần footer.