Home » CSS » Học CSS

Học CSS

Giới thiệu về CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets (tập tin định dạng theo tầng). CSS quy định cách các thành phần HTML sẽ hiển thị trên màn hình.

Học CSS

CSS là ngôn ngữ được sử dụng để trang trí nội dung cho trang HTML (hoặc XML). Trong phần này, bạn sẽ được học các kiến thức về CSS từ cơ bản đến nâng cao.