Home » HTML » Form trong HTML

Form trong HTML

Thẻ input trong HTML

Ví dụ và cách sử dụng thẻ input với tất cả các kiểu type: text, submit, radio, checkbox, number, date, color, range, month... trong HTML.

Form trong HTML

Tổng quan về các thuộc tính và thành phần của form trong HTML. Định nghĩa GET và POST, cách phân biệt và sử dụng GET, POST.