Home » HTML » API trong HTML5

API trong HTML5

Web Worker trong HTML5

Thông qua bài bạn sẽ biết Web Worker là gì? Tại sao sử dụng Web Worker? Ví dụ và cách hoạt động của Web Worker trong HTML5.