Home » HTML » Đồ họa HTML

Đồ họa HTML

SVG trong HTML5

Thông qua bài, bạn sẽ biết SVG là gì? Sử dụng như thế nào? và điểm khác biệt giữa Canvas và SVG. Định nghĩa và ví dụ minh họa chi tiết về SVG

Canvas trong HTML5

Thông qua bài, bạn sẽ biết định nghĩa canvas là gì? Các phương thức để vẽ hình lên canvas và ví dụ minh họa.