Home » Thư viện » Thư viện HTML

Thư viện HTML

globalAlpha trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính globalAlpha dùng để thiết lập hoặc trả về độ mờ hiện tại của hình vẽ.

ImageData data trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính ImageData data để trả về một đối tượng chứa dữ liệu ảnh của một đối tượng ImageData.

ImageData width trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính ImageData width trả về độ dài của một đối tượng ImageData object, với đơn vị tính là pixel.

putImageData() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức putImageData() để đưa tất cả dữ liệu ảnh (từ một đối tượng ImageData) hiển thị trên canvas.

getImageData() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức getImageData() để trả về 1 đối tượng ImageData đã được sao chép dữ liệu về từng pixel trong hình chữ nhật.