Home » Thư viện » Thư viện HTML » Thư viện thuộc tính HTML

Thư viện thuộc tính HTML

putImageData() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức putImageData() để đưa tất cả dữ liệu ảnh (từ một đối tượng ImageData) hiển thị trên canvas.

getImageData() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức getImageData() để trả về 1 đối tượng ImageData đã được sao chép dữ liệu về từng pixel trong hình chữ nhật.