Home » Tag Archives: WebM

Tag Archives: WebM

Video trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ video trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ Video.