Home » Author Archives: admin (page 10)

Author Archives: admin

moveTo() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức moveTo() để di chuyển nét vẽ tới một điểm trên canvas mà không tạo ra đường kẻ.

stroke() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức stroke() để hiển thị nét vẽ mà bạn đã định nghĩa với các phương thức moveTo() và lineTo().

lineWidth trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính lineWidth property để thiết lập hoặc trả về độ rộng của đường kẻ hiện tại, tính bằng pixels.

lineJoin trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính lineJoin để thiết lập hoặc trả về kiểu của góc được tạo bởi 2 dòng kẻ.