Home » HTML

HTML

Giới thiệu về HTML5

Bao gồm lịch sử phát triển của HTML và sự ra đời của HTML5. Những thẻ, API mới trong HTML5 cũng như những thẻ bị bỏ khi chuyển sang HTML5.

Web Worker trong HTML5

Thông qua bài bạn sẽ biết Web Worker là gì? Tại sao sử dụng Web Worker? Ví dụ và cách hoạt động của Web Worker trong HTML5.