Home » Tag Archives: legend

Tag Archives: legend

Form trong HTML

Tổng quan về các thuộc tính và thành phần của form trong HTML. Định nghĩa GET và POST, cách phân biệt và sử dụng GET, POST.