Home » HTML » Form trong HTML » Form trong HTML
Tổng quan về các thuộc tính và thành phần của form trong HTML. Định nghĩa GET và POST, cách phân biệt và sử dụng GET, POST.

Form trong HTML

Thẻ form

Thẻ form trong HTML được sử dụng để lấy các thông tin do người dùng nhập vào.

Để tạo một form trong HTML, chúng ta sử dụng thẻ <form> như sau:

Thẻ <input>

<input> là thẻ quan trọng nhất trong form.

Cùng một thẻ <input> nhưng tùy thuộc vào thuộc tính type mà cho ra rất nhiều cách hiển thị cũng như sự tương tác khác nhau với người dùng.

Đây là những kiểu type mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài:

KiểuMiêu tả
textÔ để người dùng nhập liệu
radioTạo một nút radio (nhiều chọn một)
submitTạo một nút submit (gửi thông tin từ form đi)
Bạn sẽ được học thêm rất nhiều kiểu type khác trong những bài học sau.

Kiểu Text

<input type=”text”> giúp bạn tạo một khung để người dùng nhập dữ liệu:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Họ:

Tên:

Lưu ý: Mặc định, bản thân thẻ form không hiển thị ra ngoài và chiều dài khung nhập liệu kiểu text là 20 ký tự.

Kiểu radio

<input type=”radio”> giúp bạn tạo một nút nhấn radio.

Nút radio chỉ cho phép người dùng chọn MỘT trong số các lựa chọn:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Nam

Nữ

Kiểu submit

<input type=”submit”> giúp bạn tạo một nút nhấn để gửi thông tin mà người dùng đã nhập vào.

Những thông tin này sau đó sẽ được gửi tới máy chủ để xử lý và trả về kết quả.

Thuộc tính action của form sẽ quyết định thông tin được gửi đi đâu:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Họ:
Tên:

Thuộc tính action

Thuộc tính action xác định địa chỉ mà thông tin sẽ được gửi đi để xử lý.

Cách phổ biến nhất để người dùng gửi thông tin từ form lên máy chủ là nhấn vào nút submit.

Bình thường, thông tin sẽ được gửi tới một trang cụ thể trên máy chủ.

Trong ví dụ ở trên, trang xử lý đã được quy định trong thẻ form:

Nếu thuộc tính action không được thiết lập, mặc định thông tin sẽ được gửi tới trang hiện tại.

Thuộc tính method

Thuộc tính method quy định phương thức (POST hoặc GET) dữ liệu sẽ được chuyển đi khi người dùng nhấn nút submit trong form:

hoặc

Khi nào sử dụng GET

GET là phương thức mặc định, sử dụng khi form không có chứa những thông tin quan trọng, ví dụ như khi tìm kiếm.

Khi bạn sử dụng GET, toàn bộ dữ liệu trong form sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ:

Phương thức GET thích hợp nhất với lượng dữ liệu nhỏ. Kích thước giới hạn được thiết lập bởi trình duyệt.

Khi nào sử dụng POST

Bạn nên sử dụng phương thức POST khi form dùng để cập nhật dữ liệu hoặc chứa những thông tin nhạy cảm (như mật khẩu).

POST bảo mật hơn vì dữ liệu chuyển đi không hiển thị trên thanh địa chỉ.

Thuộc tính name

Để thông tin gửi đi chính xác, mỗi thẻ input cần phải thiết lập thuộc tính name.

Trong ví dụ dưới đây, khi submit chỉ có dữ liệu có name là “lastname” được gửi đi:

Demo

Phân nhóm dữ liệu với thẻ <fieldset>

Thẻ <fieldset> dùng để nhóm những dữ liệu có liên quan tới nhau vào một form.

Thẻ <legend>dùng để đặt tên các nhóm dữ liệu trong thẻ <fieldset>.

Demo

Các thuộc tính khác trong form

Thẻ <form> trong HTML khi thiết lập hết tất cả các thuộc tính sẽ giống như dưới đây:

Danh sách các thuộc tính trong form:

Thuộc tínhMiêu tả
accept-charsetQuy định bộ mã ký tự khi gửi thông tin đi (mặc định: sử dụng mã ký tự của trang).
actionQuy định địa chỉ (url) nhận dữ liệu khi submit form (mặc định: gửi tới trang hiện tại).
autocompleteDùng để lưu những dự liệu đã nhập, lần sau bạn chỉ cần chọn dữ liệu thay vì nhập lại từ đâu (mặc định: on).
enctypeQuy định kiểu mã hóa khi gửi dữ liệu (mặc định: url-encoded).
methodQuy định phương thức gửi dữ liệu khi submit form (mặc định: GET).
nameQuy định tên để nhận dạng dữ liệu.
novalidateThông báo với trình duyệt không cần kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong form.
targetQuy định cửa sổ trình duyệt sẽ nhận dữ liệu (mặc định:
_self).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*