Home » Tag Archives: Ogg

Tag Archives: Ogg

Audio trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ audio trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ audio.

Video trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ video trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ Video.