Home » Tag Archives: WAV

Tag Archives: WAV

Audio trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ audio trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ audio.