Home » Thư viện » Thư viện HTML (page 10)

Thư viện HTML

translate trong HTML

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính translate để cho phép một nội dung được dịch hay không được dịch trong HTML.