Home » Thư viện » Thư viện HTML (page 12)

Thư viện HTML

data-* trong HTML

« Bài Trước Thuộc tính toàn cục trong HTML Bài tiếp » Định nghĩa và cách sử dụng Thuộc tính data-* được sử dụng để lưu trữ dữ liệu riêng trên trang hoặc ứng dụng. Thuộc tính data-* giúp chúng ta có thể nhúng dữ liệu riêng trên tất cả các thành phần của HTML. Lưu trữ dữ liệu có ...

<!DOCTYPE>

« Bài Trước Các thẻ trong HTML Bài tiếp » Định nghĩa và cách sử dụng Khai báo<!DOCTYPE> phải đặt ở trên cùng của trang HTML, trước thẻ cả thẻ <html>. <!DOCTYPE> không phải là một thẻ HTML; nó chỉ dẫn cho trình duyệt web biết phiên bản của  HTML mà trang đang sử dụng. Trong HTML 4.01, khai báo <!DOCTYPE> ...

<!–…–>

Thẻ được sử dụng để chèn ghi chú vào trong mã nguồn. Các ghi chú trong HTML này sẽ không hiển thị trên trình duyệt. Bạn có thể dùng thẻ chú thích trong HTML để giải thích về 1 đoạn mã nguồn, nó có thể giúp bạn khi bạn cần chỉnh sửa mã nguồn sau này. Nó đặc biệt hữu dụng trong những trang code dài.