Home » HTML » API trong HTML5 » Local Storage – Lưu trữ dữ liệu trong HTML5
Ví dụ và cách sử dụng Local Storage trong HTML5. Qua bài bạn sẽ biết Local Storage là gì, sự khác nhau giữa localStorage và sessionStorage.

Local Storage – Lưu trữ dữ liệu trong HTML5

Lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt được đánh giá tốt hơn so với việc sử dụng cookie.

Local Storage là gì? Lưu trữ cục bộ là gì?

Với việc sử dụng local storage (hay còn gọi là lưu trữ cục bộ), ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt của người dùng.

Trước khi HTML5 ra đời, dữ liệu web được lưu trữ vào cookie và những dữ liệu này đều được gửi kèm mỗi khi trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ. Local Storage an toàn hơn cookie và có thể chứa khối lượng dữ liệu lớn mà không làm ảnh hưởng tới hiệu suất của website.

Không giống cookies, Local Storage có giới hạn lưu trữ lớn hơn rất nhiều (ít nhất là 5MB) và những dữ liệu này không cần phải gửi tới máy chủ trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt với máy chủ.

Tất cả các trang từ cùng một nguồn (cùng tên miền và giao thức), có thể lưu trữ và truy cập vào cùng một khu vực dữ liệu.

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản đầu tiên của trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
Local Storage 4.0 3.5 8.0 4.0 11.5

Các kiểu lưu trữ trong Local Storage

Local storage cung cấp 2 kiểu lưu trữ dữ liệu trên máy người dùng:

  • window.localStorage – Lưu trữ dữ liệu không giới hạn thời gian
  • window.sessionStorage – Chỉ lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc (dữ liệu sẽ bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ trình duyệt)

Trước khi sử dụng local storage, bạn nên kiểm tra trình duyệt của người dùng có hỗ trợ localStorage và sessionStorage hay không:

localStorage

localStorage được sử dụng để chứa những dữ liệu không giới hạn thời gian. Những dữ liệu này sẽ không bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ trình duyệt.

Demo

Giải thích ví dụ:

  • Tạo một localStorage với tên là “website” và giá trị là “webvn.com”
  • Lấy giá trị của localStorage có tên là “website” và chèn vào thẻ có id=”result”

Ví dụ bên trên có thể được viết theo cách khác như sau:

Cú pháp để xóa “website” trong localStorage như sau:

Lưu ý: Cả tên và giá trị đều được lưu dưới dạng chuỗi ký tự. Bạn nhớ chuyển đổi chúng nếu muốn sử dụng sử dụng ở định dạng khác (ví dụ kiểu số).

Ví dụ dưới đây dùng để đếm số lần mà người dùng đã nhấn vào nút. Lúc này, giá trị lưu trữ cần phải được chuyển đổi sang kiểu số trước khi sử dụng:

Demo

sessionStorage

sessionStorage hoạt động giống như localStorage ngoại trừ việc nó chỉ lưu trữ dữ liệu trên một phiên làm việc. Dữ liệu sẽ bị xóa khi người dùng đóng cửa sổ trình duyệt.

Ví dụ dưới đây cũng sử dụng để đếm số lần người dùng đã nhấn vào nút, nhưng kết quả chỉ được lưu trong phiên làm việc hiện tại:

Demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*