Home » Tag Archives: HTML5

Tag Archives: HTML5

Giới thiệu về HTML5

Bao gồm lịch sử phát triển của HTML và sự ra đời của HTML5. Những thẻ, API mới trong HTML5 cũng như những thẻ bị bỏ khi chuyển sang HTML5.

<!DOCTYPE>

« Bài Trước Các thẻ trong HTML Bài tiếp » Định nghĩa và cách sử dụng Khai báo<!DOCTYPE> phải đặt ở trên cùng của trang HTML, trước thẻ cả thẻ <html>. <!DOCTYPE> không phải là một thẻ HTML; nó chỉ dẫn cho trình duyệt web biết phiên bản của  HTML mà trang đang sử dụng. Trong HTML 4.01, khai báo <!DOCTYPE> ...