Home » HTML » Form trong HTML » Thẻ input trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng thẻ input với tất cả các kiểu type: text, submit, radio, checkbox, number, date, color, range, month... trong HTML.

Thẻ input trong HTML

Thuộc tính type trong thẻ input

Bài này sẽ đề cập đến tất cả các giá trị của thuộc tính type trong thẻ input.

Kiểu text

<input type=”text”> tạo ra một dòng giúp người dùng nhập liệu:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Họ:

Tên:

Kiểu password

<input type=”password”> tạo ra một dòng để người dùng nhập mật khẩu:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Những ký tự trong ô mật khẩu sẽ được che đi (bằng dấu hoa thị hoặc chấm tròn).

Kiểu submit

<input type=”submit”> giúp bạn tạo một nút nhấn để gửi thông tin mà người dùng đã nhập vào.

Những thông tin này sau đó sẽ được gửi tới máy chủ để xử lý và trả về kết quả.

Thuộc tính action của form sẽ quyết định thông tin được gửi đi đâu:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Họ:
Tên:

Nếu thiếu giá trị value trong thẻ input subit, nút sẽ lấy giá trị mặc định:

Demo

Kiểu radio

<input type=”radio”> giúp bạn tạo một nút nhấn radio.

Nút radio chỉ cho phép người dùng chọn MỘT trong số các lựa chọn:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Nam

Nữ

Kiểu checkbox

<input type=”checkbox”> giúp bạn tạo một ô tích giá trị.

Người dùng có thể chọn nhiều hơn một giá trị hoặc không chọn giá trị nào.

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Tôi có một chiếc xe đạp

Tôi có một chiếc ô tô

Thẻ <button>

Thẻ <button> được sử dụng để tạo nút nhấn:

Demo

Khi hiển thị trên trình duyệt, ví dụ trên nhìn sẽ tương tự như thế này:

Các kiểu input trong HTML5

HTML5 đã thêm những kiểu input sau:

 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
Những kiểu input không được hỗ trợ trong những trình duyệt cũ sẽ trở thành kiểu input text.

Kiểu number

Thẻ <input type=”number”> tạo ô nhập liệu chỉ có giá trị là số.

Bạn có thể thiết lập điều kiện các số được nhập vào.

Những điều kiện của bạn có được áp dụng hay không thì còn tùy thuộc vào sự hỗ trợ của trình duyệt.

Demo

Điều kiện trong thẻ input

Dưới đây là danh sách các điều kiện phổ biến được sử dụng trong thẻ input (có một vài điều kiện mới thuộc HTML5):

Thuộc tínhMiêu tả
disabledKhóa thẻ input
max HTML5Giá trị lớn nhất có thể nhập vào trong thẻ input
maxlengthSố ký tự tối đa có thể nhập vào trong thẻ input
min HTML5Giá trị nhỏ nhất có thể nhập vào trong thẻ input
pattern HTML5Kiểm tra dự liệu nhập vào có đúng theo định dạng mẫu hay không
readonlyDữ liệu chỉ có tác dụng hiển thị (không thể thay đổi)
required HTML5Ô nhập liệu bắt buộc (không được bỏ trống)
sizeQuy định chiều dài của khung nhập liệu (đơn vị là ký tự, không phải px)
step HTML5Quy định mức nhảy cho ô nhập liệu (dự liệu nhập vào phải là bội số của step)
valueThiết lập giá trị mặc định của ô nhập liệu

Demo

Kiểu date

Thẻ <input type=”date”> tạo ô nhập liệu chỉ có giá trị là ngày tháng.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn ngày tháng trong phần nhập liệu.

Kiểu date chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Firefox.

Demo

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số điều kiện khi nhập ngày tháng:

Demo

Kiểu color

Thẻ <input type=”color”> tạo ô nhập liệu chỉ chứa giá trị là màu.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn màu trong phần nhập liệu.

Kiểu color chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Safari.

Demo

Kiểu range

Thẻ <input type=”range”> tạo ô nhập liệu chỉ chứa giá trị trong một khoảng nhất định.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy thanh kéo thay vì ô nhập liệu.

Kiểu range không được hỗ trợ trong các trình duyệt Internet Explorer 9 trở về trước.

Demo

Bạn có thể thêm một số điều kiện trong thẻ input range như: min, max, step, value.

Kiểu month

Thẻ <input type=”month”> tạo ô nhập liệu cho phép người dùng chọn tháng và năm.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn tháng năm trong phần nhập liệu.

Kiểu month chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Firefox.

Demo

Kiểu week

Thẻ <input type=”week”> tạo ô nhập liệu cho phép người dùng chọn tuần trong năm.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn tuần trong năm ở phần nhập liệu.

Kiểu week chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Firefox.

Demo

Kiểu time

Thẻ <input type=”time”> tạo ô nhập liệu cho phép người dùng chọn thời gian (không có múi giờ).

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn thời gian trong phần nhập liệu.

Kiểu time chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Firefox.

Demo

Kiểu datetime

Thẻ <input type=”datetime”> tạo ô nhập liệu cho phép người dùng chọn thời gian và ngày tháng (có múi giờ).

Kiểu input datetime đã bị gỡ bỏ khỏi chuẩn HTML. Bạn sử dụng kiểu datetime-local để thay thế.

Kiểu datetime-local

Thẻ <input type=”datetime-local”> tạo ô nhập liệu cho phép người dùng chọn thời gian và ngày tháng (không có múi giờ).

Nếu trình duyệt hỗ trợ, bạn sẽ nhìn thấy khung chọn thời gian và ngày tháng trong phần nhập liệu.

Kiểu datetime-local chưa được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer và Firefox.

Demo

Kiểu email

Thẻ <input type=”email”> tạo ô nhập liệu chỉ chứa giá trị là email.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, địa chỉ email sẽ tự động được kiểm tra khi nhấn submit.

Một số điện thoại thông minh có thể nhận dạng kiểu email  và thêm nút “.com” trên bàn phím ảo.

Kiểu email không được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer 9 (cùng các phiên bản trước đó) và Safari.

Demo

Kiểu search

Thẻ <input type=”search”> tạo ô nhập liệu tìm kiếm.

Kiểu search không được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer, Firefox và Opera.

Demo

Kiểu tel

Thẻ <input type=”tel”> tạo ô nhập liệu chỉ chứa giá trị là số điện thoại.

Hiện tại kiểu tel chỉ được hỗ trợ trên trình duyệt Safari 8.

Demo

Kiểu url

Thẻ <input type=”url”> tạo ô nhập liệu chỉ chứa giá trị là địa chỉ web.

Nếu trình duyệt hỗ trợ, địa chỉ sẽ tự động được kiểm tra khi nhấn submit.

Một số điện thoại thông minh có thể nhận dạng kiểu url và thêm nút “.com” trên bàn phím ảo.

Kiểu url không được hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer 9 (cùng các phiên bản trước đó) và Safari.

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*