Home » Thư viện » Thư viện HTML (page 5)

Thư viện HTML

lineJoin trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính lineJoin để thiết lập hoặc trả về kiểu của góc được tạo bởi 2 dòng kẻ.

miterLimit trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính miterLimit để thiết lập hoặc trả về độ dài tối đa của mũ hợp bởi 2 đường thẳng.

strokeStyle trong canvas

Ví dụ và cách sử dụng strokeStyle để thiết lập hoặc trả về màu sắc, dải màu hoặc mẫu họa tiết sử dụng cho đường viền.