Home » Thư viện » Thư viện HTML (page 3)

Thư viện HTML

clip() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức clip() để cắt một khu vực với bất kỳ hình dạng và kích thước nào từ canvas gốc.

arcTo() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức arcTo() để tạo một vòng cung / đường cong giữa 2 tiếp tuyến trên the canvas.