Home » Thư viện » Thư viện HTML (page 2)

Thư viện HTML

textAlign trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính textAlign để thiết lập hoặc trả về vị trí căn lề hiện tại của nội dung so với điểm mốc.

font trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính font để thiết lập hoặc trả về các thuộc tính cho chữ nội dung trong canvas.

setTransform() trong Canvas

Ví dụ và cách sử dụng phương thức setTransform() để thiết lập lại ma trận biến đổi hiện tại và sau đó chạy transform() với tham số mới.