Ví dụ và cách sử dụng sự kiện ondragend trong HTML.

Sự kiện ondragend

Demo

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính ondragend được kích hoạt khi người dùng kết thúc việc kéo thẻ hoặc đoạn được bôi đen.

Kéo và thả là những tính năng rất phổ biến trong HTML5. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể xem bài Kéo-Thả trong HTML5.

Lưu ý: Để một thẻ có thể kéo được, bạn phải sử dụng thuộc tính draggable trong HTML5.

Mẹo: Liên kết và ảnh là những thẻ mặc định có thể kéo mà không cần thêm thuộc tính draggable.

Dưới đây là những sự kiện được sử dụng và có thể xảy ra trong các giai đoạn khác nhau của hành động kéo-thả:

– Sự kiện được kích hoạt trên thẻ có thuộc tính draggable (thẻ nguồn):

  • ondragstart – kích hoạt khi người dùng bắt đầu kéo thẻ
  • ondrag – kích hoạt khi thẻ đang được kéo
  • ondragend – kích hoạt khi người dùng thả thẻ ra

– Kích hoạt trên thẻ được thả vào:

  • ondragenter – kích hoạt khi thẻ đang được kéo di chuyển vào trong khu vực thả
  • ondragover – kích hoạt khi thẻ đang được kéo di chuyển trên khu vực thả
  • ondragleave – kích hoạt khi thẻ đang được kéo di chuyển ra ngoài khu vực thả
  • ondrop – kích hoạt khi thẻ được thả vào trong

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
ondrag 4.0 3.5 9.0 6.0 12.0

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

ondragend là sự kiện mới trong HTML5.

Cú pháp

Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
scriptChạy script khi thuộc tính được kích hoạt

Chi tiết

Thuộc tính được sử dụng trong tất cả các thẻ của HTML.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*