Ghi chú trong HTML

Ví dụ và cách sử dụng thẻ ghi chú trong HTML để thông báo, tìm lỗi hoặc nhắc nhở khi viết mã.