Home » HTML » Học HTML » Mã máy tính trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng các thẻ kbd, samp, code và var để định dạng các đoạn văn bản theo ngôn ngữ máy.

Mã máy tính trong HTML

Định dạng mã máy tính trong HTML

Để HTML hiển thị đúng mã máy, chúng ta phải sử dụng một số thẻ đặc biệt như <kbd>, <samp><code>.

Định dạng ký tự nhập từ bàn phím

Thẻ <kbd> được sử dụng để đánh dấu ký tự được nhập từ bàn phím:

Demo

Định dạng chữ giống mã máy

Thẻ <samp> được sử dụng để hiển thị đoạn văn bản giống như mã máy tính:

Demo

Định dạng một đoạn mã

Thẻ <code> được sử dụng để định dạng một đoạn mã nguồn lập trình:

Demo

Thẻ <code> không hiển thị khoảng trống thừa và không xuống dòng:

Demo

Để khắc phục điều này, bạn cần đặt code trong thẻ <pre>:

Demo

Định dạng công thức toán học

Thẻ <var> được sử dụng để định dạng công thức toán học:

Demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*