Giao diện HTML

Ví dụ và cách sử dụng các thẻ HTML5: header, nav, section, footer... để xây dựng giao diện website.