Home » HTML » Học HTML » Định dạng chữ trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng các thẻ định dạng trong HTML.

Định dạng chữ trong HTML

Ví dụ về định dạng chữ trong HTML :

Đây là chữ được in đậm

Đây là chữ được in nghiêng

Đây là chữ trên cao

Định dạng chữ trong HTML

Trong bài trước, bạn đã được học cách trang trí HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style.

HTML cũng có những thẻ đặc biệt sử dụng định dạng chữ để mang lại một ý nghĩa nào đó.

HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng chữ như : chữ đậm hoặc chữ nghiêng.

Các thẻ định dạng được thiết kế để thể hiện những kiểu chữ đặc biệt:

  • Chữ đậm
  • Chữ quan trọng
  • Chữ in nghiêng
  • Chữ nhấn mạnh
  • Chữ được đánh dấu
  • Chữ nhỏ
  • Chữ đã bị loại bỏ
  • Chữ mới được thêm vào
  • Chữ trên
  • Chữ dưới

In ĐậmQuan Trọng trong HTML

Thẻ <b> dùng để in đậm chữ trong HTML, ngoài ra không có thêm bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào khác.

Demo

Thẻ <strong> cũng dùng để in đậm chữ nhưng với ý nghĩa quan trọng.

Demo

In NghiêngNhấn Mạnh trong HTML

Thẻ <i> dùng để in nghiêng chữ trong HTML, ngoài ra không có thêm bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào khác.

Demo

Thẻ <em> cũng dùng để in nghiêng chữ nhưng với ý nghĩa nhấn mạnh.

Demo

Trình duyệt sẽ hiển thị thẻ <strong> giống <b> và thẻ <em> giống với <i>.

Tuy nhiên, có sự khác biệt về ý nghĩa giữa các thẻ: <i> và <b> dùng để in nghiêng, in đậm chữ nhưng thẻ <em> và <strong> còn có ý nghĩa nhấn mạnh, sự “quan trọng” của chữ trong đoạn văn bản.

Thu Nhỏ chữ trong HTML

Thẻ <small> dùng để thu nhỏ chữ:

Demo

Đánh Dấu chữ trong HTML

Thẻ <mark> dùng để đánh dấu, nổi bật chữ:

Demo

Đánh dấu Xóa Chữ trong HTML

Thẻ <del> dùng để đánh dấu chữ đã bị xóa (loại bỏ).

Demo

Đánh dấu chữ được Chèn Thêm trong HTML

Thẻ <ins> dùng để đánh dấu chữ được chèn thêm vào đoạn văn bản.

Demo

Đánh dấu chữ ở dưới trong HTML

Thẻ <sub> dùng để viết chữ ở dưới dòng.

Demo

Đánh dấu chữ ở trên trong HTML

Thẻ <sup> dùng để viết chữ ở trên dòng.

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*