Home » Thư viện » Thư viện HTML » Thư viện thuộc tính HTML » ImageData width trong Canvas
Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính ImageData width trả về độ dài của một đối tượng ImageData object, với đơn vị tính là pixel.

ImageData width trong Canvas

Demo

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
ImageData width 4.0 2.0 9.0 3.1 9.0

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính width trả về độ dài của một đối tượng ImageData, với đơn vị tính là pixel.

Mẹo: Xem createImageData(), getImageData()putImageData() để tìm hiểu thêm về đối tượng ImageData.

Cú pháp JavaScript: imgData.width;

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*