Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính xmlns trong thẻ HTML.

xmlns trong HTML

Demo

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính xmlns quy định namespace xml cho một trang.

Lưu ý: Thuộc tính xmlns là bắt buộc trong XHTML nhưng lại không hợp lệ trong HTML 4.01 và là thuộc tính tùy chọn trong HTML5.

Lưu ý: Công cụ kiểm tra HTML tại http://w3.org không hiển thị lỗi nếu một trang XHTML thiếu thuộc tính xmlns. Bởi vì khai báo “xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml” được coi là mặc định và sẽ tự động được thêm vào thẻ <html> nếu bạn quên khai báo.

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
xlmns Yes Yes Yes Yes Yes

Cú pháp

Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
http://www.w3.org/1999/xhtmlnamespace để sử dụng cho trang

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*