Home » HTML » Học HTML » Sắc độ màu trong HTML
Ví dụ về các sắc độ màu trong HTML và 216 màu an toàn cho web.

Sắc độ màu trong HTML

Sắc độ của màu xám

Để dễ chọn màu xám, chúng tôi đã xây dựng một bảng gồm các các sắc độ khác nhau của màu xám cho bạn như sau:

Sắc độ của màu xámMã HEXRGB
 
#000000 rgb(0,0,0) 
 
#080808 rgb(8,8,8) 
 
#101010 rgb(16,16,16) 
 
#181818 rgb(24,24,24) 
 
#202020 rgb(32,32,32) 
 
#282828 rgb(40,40,40) 
 
#303030 rgb(48,48,48) 
 
#383838 rgb(56,56,56) 
 
#404040 rgb(64,64,64) 
 
#484848 rgb(72,72,72) 
 
#505050 rgb(80,80,80) 
 
#585858 rgb(88,88,88) 
 
#606060 rgb(96,96,96) 
 
#686868 rgb(104,104,104) 
 
#707070 rgb(112,112,112) 
 
#787878 rgb(120,120,120) 
 
#808080 rgb(128,128,128) 
 
#888888 rgb(136,136,136) 
 
#909090 rgb(144,144,144) 
 
#989898 rgb(152,152,152) 
 
#A0A0A0 rgb(160,160,160) 
 
#A8A8A8 rgb(168,168,168) 
 
#B0B0B0 rgb(176,176,176) 
 
#B8B8B8 rgb(184,184,184) 
 
#C0C0C0 rgb(192,192,192) 
 
#C8C8C8 rgb(200,200,200) 
 
#D0D0D0 rgb(208,208,208) 
 
#D8D8D8 rgb(216,216,216) 
 
#E0E0E0 rgb(224,224,224) 
 
#E8E8E8 rgb(232,232,232) 
 
#F0F0F0 rgb(240,240,240) 
 
#F8F8F8 rgb(248,248,248) 
 
#FFFFFF rgb(255,255,255) 

16 triệu màu khác nhau

Kết quả của việc trộn 3 màu: Đỏ, Xanh Lá và Xanh Lam (Red, Green, Blue) có giá trị từ 0 đến 255 chúng ta sẽ thu được hơn 16 triệu màu khác nhau để sử dụng (256 x 256 x 256).

Hầu hết các màn hình hiện đại đều có thể hiển thị tối thiểu 16.384 màu khác nhau.

Nếu bạn nhìn vào bảng màu dưới đây, bạn sẽ thấy những sắc độ khác nhau của màu đỏ có giá trị từ 0 đến 255, trong khi màu xanh lá và xanh lam được đặt giá trị là 0.

Sắc thái đỏMã HEXRGB
 
#000000 rgb(0,0,0) 
 
#080000 rgb(8,0,0) 
 
#100000 rgb(16,0,0) 
 
#180000 rgb(24,0,0) 
 
#200000 rgb(32,0,0) 
 
#280000 rgb(40,0,0) 
 
#300000 rgb(48,0,0) 
 
#380000 rgb(56,0,0) 
 
#400000 rgb(64,0,0) 
 
#480000 rgb(72,0,0) 
 
#500000 rgb(80,0,0) 
 
#580000 rgb(88,0,0) 
 
#600000 rgb(96,0,0) 
 
#680000 rgb(104,0,0) 
 
#700000 rgb(112,0,0) 
 
#780000 rgb(120,0,0) 
 
#800000 rgb(128,0,0) 
 
#880000 rgb(136,0,0) 
 
#900000 rgb(144,0,0) 
 
#980000 rgb(152,0,0) 
 
#A00000 rgb(160,0,0) 
 
#A80000 rgb(168,0,0) 
 
#B00000 rgb(176,0,0) 
 
#B80000 rgb(184,0,0) 
 
#C00000 rgb(192,0,0) 
 
#C80000 rgb(200,0,0) 
 
#D00000 rgb(208,0,0) 
 
#D80000 rgb(216,0,0) 
 
#E00000 rgb(224,0,0) 
 
#E80000 rgb(232,0,0) 
 
#F00000 rgb(240,0,0) 
 
#F80000 rgb(248,0,0) 
 
#FF0000 rgb(255,0,0) 

Màu an toàn cho web

Những năm trước đây khi máy tính chỉ hỗ trợ tối đa 256 màu, danh sách 216 “Màu An Toàn Cho Web” được đưa ra như một tiêu chuẩn cho web.

Ngày nay danh sách này không còn quan trọng nữa khi mà hầu hết các máy tính có thể hiển thị tới hàng triệu màu khác nhau.

Dưới đây là 216 màu được tạo ra để chắc chắn mọi máy tính đều có thể hiển thị đúng màu khi chạy ở chế độ 256 màu:

000000
000033
000066
000099
0000CC
0000FF
003300
003333
003366
003399
0033CC
0033FF
006600
006633
006666
006699
0066CC
0066FF
009900
009933
009966
009999
0099CC
0099FF
00CC00
00CC33
00CC66
00CC99
00CCCC
00CCFF
00FF00
00FF33
00FF66
00FF99
00FFCC
00FFFF
330000
330033
330066
330099
3300CC
3300FF
333300
333333
333366
333399
3333CC
3333FF
336600
336633
336666
336699
3366CC
3366FF
339900
339933
339966
339999
3399CC
3399FF
33CC00
33CC33
33CC66
33CC99
33CCCC
33CCFF
33FF00
33FF33
33FF66
33FF99
33FFCC
33FFFF
660000
660033
660066
660099
6600CC
6600FF
663300
663333
663366
663399
6633CC
6633FF
666600
666633
666666
666699
6666CC
6666FF
669900
669933
669966
669999
6699CC
6699FF
66CC00
66CC33
66CC66
66CC99
66CCCC
66CCFF
66FF00
66FF33
66FF66
66FF99
66FFCC
66FFFF
990000
990033
990066
990099
9900CC
9900FF
993300
993333
993366
993399
9933CC
9933FF
996600
996633
996666
996699
9966CC
9966FF
999900
999933
999966
999999
9999CC
9999FF
99CC00
99CC33
99CC66
99CC99
99CCCC
99CCFF
99FF00
99FF33
99FF66
99FF99
99FFCC
99FFFF
CC0000
CC0033
CC0066
CC0099
CC00CC
CC00FF
CC3300
CC3333
CC3366
CC3399
CC33CC
CC33FF
CC6600
CC6633
CC6666
CC6699
CC66CC
CC66FF
CC9900
CC9933
CC9966
CC9999
CC99CC
CC99FF
CCCC00
CCCC33
CCCC66
CCCC99
CCCCCC
CCCCFF
CCFF00
CCFF33
CCFF66
CCFF99
CCFFCC
CCFFFF
FF0000
FF0033
FF0066
FF0099
FF00CC
FF00FF
FF3300
FF3333
FF3366
FF3399
FF33CC
FF33FF
FF6600
FF6633
FF6666
FF6699
FF66CC
FF66FF
FF9900
FF9933
FF9966
FF9999
FF99CC
FF99FF
FFCC00
FFCC33
FFCC66
FFCC99
FFCCCC
FFCCFF
FFFF00
FFFF33
FFFF66
FFFF99
FFFFCC
FFFFFF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*