Home » HTML » Học HTML » Javascript trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng javascript trong HTML.

Javascript trong HTML

Javascript làm cho trang HTML của bạn linh hoạt và dễ tương tác hơn.

Ví dụ về Javascript

Chèn script vào trang
Cách để thêm một script vào trang HTML

Sử dụng thẻ <noscript>
Cách xử lý khi trình duyệt không hỗ trợ script.

Thẻ <script> trong HTML

Thẻ <script> được sử dụng để tạo một đoạn mã ở chạy trên máy của người dùng, ví dụ như một đoạn JavaScript.

Thẻ <script> có thể chứa các đoạn mã được viết trực tiếp hoặc liên kết tới một đoạn mã được viết bên ngoài thông qua thuộc tính src.

JavaScript được sử dụng chủ yếu để xử lý ảnh, kiểm tra thông tin người dùng nhập vào hoặc thay đổi nội dung trong trang.

Đoạn mã dưới đây sẽ hiển thị chữ “Xin chào JavaScript!” trong một thẻ HTML có id=”demo”:

Demo

Thẻ <noscript> trong HTML

Thẻ <noscript> được sử dụng để hiển thị nội dung thay thế nếu người dùng tắt tính năng chạy script trên trình duyệt hoặc trình duyệt của họ không hỗ trợ chạy các đoạn script.

Thẻ <noscript> có thể chứa các thẻ HTML khác.

Nội dung trong thẻ <noscript> chỉ hiển thị nếu đoạn script không được trình duyệt hỗ trợ hoặc bị tắt bởi người dùng:

Demo

Trải nghiệm JavaScript

Dưới đây là một số ví dụ thú vị mà javascript có thể làm:

Sử dung javascript để thay đổi nội dung của một thành phần HTML

Demo

Sử dung javascript để thay đổi cách hiển thị của một thành phần HTML

Demo

Sử dung javascript để thay đổi thuộc tính của một thành phần HTML

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*