Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » echo – Hiển thị một hoặc nhiều chuỗi
Ví dụ và cách sử dụng echo để hiển thị một hoặc nhiều chuỗi trong PHP. Echo là một ngôn ngữ cấu trúc, không phải là một hàm.

echo – Hiển thị một hoặc nhiều chuỗi

(PHP 4, PHP 5)
echo – Hiển thị một hoặc nhiều chuỗi

Miêu tả

Hiển thị ra tất cả các tham số truyền vào.

echo không thực sự là một hàm (nó là một loại cấu trúc ngôn ngữ – language construct), vì vậy bạn không cần phải sử dụng dấu ngoặc khi sử dụng. echo (không giống một số cấu trúc ngôn ngữ khác) không hoạt động như một hàm, do đó nó không thể luôn luôn được sử dụng trong bối cảnh của một hàm. Ngoài ra, nếu bạn muốn truyền nhiều tham số hơn vào, những tham số này không được đặt trong ngoặc đơn.

echo cũng có một cú pháp rút gọn, bằng cách đặt dấu bằng “=” ngay sau thẻ mở của PHP. Trước PHP 5.4.0, cú pháp rút gọn này chỉ làm việc khi cấu hình cài đặt short_open_tag được bật.

 

Tham số

arg1

Tham số để hiển thị ra ngoài.

Giá trị trả về

Không có giá trị trả về.

Ví dụ

Ví dụ 1

Lưu ý

Bởi vì đây là một cấu trúc ngôn ngữ và không phải là một hàm, nó không thể sử dụng cách gọi hàm thông qua biến.

About admin

One comment

  1. Thanks ad bài viết rất là hay! đọc cái là hiểu luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*