Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » substr – Cắt chuỗi, trả về một phần của chuỗi
Ví dụ và cách sử dụng hàm substr để cắt chuỗi, trả về một phần của chuỗi trong PHP.

substr – Cắt chuỗi, trả về một phần của chuỗi

(PHP 4, PHP 5)

substr – Cắt chuỗi, trả về một phần của chuỗi

Miêu tả hàm substr

Trả về một phần của chuỗi được cắt bởi 2 tham số: $start và $length

Tham số trong substr

string

Chuỗi ký tự đầu vào. Cần phải có ít nhất 1 ký tự.

start

Nếu $start là một số không âm, chuỗi trả về sẽ bắt đầu từ vị trí thứ $start trong chuỗi, ký tự đầu tiên được tính là vị trí số 0. Ví dụ, trong chuỗi ‘abcdef’, ký tự ở vị trí số 0 là ‘a’, ký tự ở vị trí số 2 là ‘c’.

Nếu $start là một số âm, chuỗi trả về sẽ bắt đầu từ vị trí thứ $start nhưng tính từ cuối chuỗi trở lại.

Nếu độ dài của chuỗi nhỏ hơn giá trị $start, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Ví dụ 1: Sử dụng $start là số âm

length

Nếu tham số $length được sử dụng và là một số dương, chuỗi trả về sẽ bao gồm $length ký tự, tính từ vị trí thứ $start (tùy thuộc vào độ dài của chuỗi).

Nếu tham số $length được sử dụng và là một số âm, chuỗi trả về được tính từ vị trí $start đến vị trí $length (trong đó vị trí $length được tính từ cuối chuỗi trở lại). Nếu vị trí $start nằm giữa vị trí $length đến cuối chuỗi, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Nếu tham số $length được sử dụng và là có giá trị là 0, FALSE hoặc NULL, giá trị trả về sẽ là một chuỗi rỗng.

Nếu tham số $length không được sử dụng, chuỗi trả về sẽ bắt đầu từ vị trí $start cho đến hết chuỗi.

Ví dụ 2: Sử dụng $length là số âm

Giá trị trả về

Trả về một phần của chuỗi (hoặc một chuỗi rỗng), nếu lỗi trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ 3:

Ví dụ 4:
Kết quả trả về trong PHP 7
Kết quả trả về trong PHP 5

Lỗi / Ngoại lệ

Trả về FALSE nếu bị lỗi.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*