Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » fprintf – Ghi chuỗi có định dạng vào file
Ví dụ và cách sử dụng hàm fprintf để ghi chuỗi có định dạng vào file trong PHP.

fprintf – Ghi chuỗi có định dạng vào file

(PHP 5)
fprintf – Ghi chuỗi có định dạng vào file

Miêu tả hàm fprintf

Ghi một chuỗi đã được định dạng vào 1 luồng (stream).

Tham số

 handle

Nguồn trỏ tới một tệp tin, thông thường được tạo bởi fopen()

format

Xem thêm tại hàm sprintf()

args

Giá trị trả về

Trả về độ dài của chuỗi đã được ghi.

Ví dụ

Ví dụ 1 về hàm fprintf()
Ví dụ 1 về hàm fprintf() – Định dạng tiền tệ

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*