Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » hex2bin – Giải mã chuỗi từ thập lục phân sang nhị phân
Ví dụ và cách sử dụng hàm hex2bin để giải mã chuỗi từ thập lục phân sang nhị phân trong PHP. Lưu ý: Hàm này KHÔNG chuyển số từ thập lục phân sang số nhị phân. Nếu muốn làm điều này, bạn có thể dùng hàm base_convert().

hex2bin – Giải mã chuỗi từ thập lục phân sang nhị phân

(PHP >= 5.4.0)
hex2bin – Giải mã chuỗi từ thập lục phân sang nhị phân

Miêu tả hàm hex2bin

Giải mã chuỗi từ thập lục phân sang nhị phân.

Lưu ý: Hàm này KHÔNG chuyển số từ thập lục phân sang số nhị phân. Nếu muốn làm điều này, bạn có thể dùng hàm base_convert().

Tham số

data

Dữ liệu dưới dạng thập lục phân.

Giá trị trả về

Trả về dữ liệu hiển thị dưới dạng nhị phân hoặc trả về FALSE nếu lỗi.

Lỗi / Trường hợp ngoại lệ

Nếu độ dài chuỗi thập lục phân là số hoặc không hợp lệ bạn sẽ thấy một lỗi ở cấp độ E_WARNING .

Ví dụ

Ví dụ 1 về hàm hex2bin()
Kết quả:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*