Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » hebrev – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường
Ví dụ và cách sử dụng của hàm hebrev để chuyển chữ Hebrew sang chữ thường trong PHP.

hebrev – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường

(PHP 4, PHP 5)
hebrev – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường

Miêu tả hàm hebrev

Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường.

Tham số

hebrew_text

Chữ hebrew.

 max_chars_per_line

Đây là tham số tùy chọn, chỉ định số ký tự tối đa trên 1 dòng sẽ được trả về.

Giá trị trả về

Trả về chuỗi trực quan.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*