Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » hebrevc – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường + xuống dòng
Ví dụ và cách sử dụng của hàm hebrevc để chuyển chữ Hebrew sang chữ thường và chuyển ký tự xuống dòng sang thẻ br trong PHP.

hebrevc – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường + xuống dòng

(PHP 4, PHP 5)
hebrevc – Chuyển chữ Hebrew sang chữ thường + xuống dòng

Miêu tả hàm hebrevc

Hàm này cũng tương tự như hàm hebrev() chỉ có khác biệt duy nhất là chuyển ký tự xuống dòng (\n) thành “<br>\n”.

Tham số

hebrew_text

Chữ hebrew.

 max_chars_per_line

Đây là tham số tùy chọn, chỉ định số ký tự tối đa trên 1 dòng sẽ được trả về.

Giá trị trả về

Trả về chuỗi trực quan.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*