Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » explode – Tách chuỗi
Ví dụ và cách sử dụng hàm explode để tách chuỗi trong PHP.

explode – Tách chuỗi

(PHP 4, PHP 5)
explode – Tách chuỗi

Miêu tả hàm explode

Trả về một mảng chứa các chuỗi, mỗi phần tử là chuỗi con của $string, được tách ra khỏi chuỗi chính bằng chuỗi phân cách $delimiter.

Tham số

delimiter

Chuỗi phân cách.

string

Chuỗi ký tự đầu vào.

limit

Nếu tham số $limit  được thiết lập và là số dương, hàm sẽ trả về một mảng với số lượng phần tử lớn nhất không vượt quá $limit và phân tử cuối cùng sẽ chứa phần còn lại của chuỗi $string.

Nếu tham số $limit là một số âm, hàm sẽ trả về 1 mảng với số phần tử = (tổng số phần tử – $limit)

Nếu tham số $limit bằng 0, thì được coi như là bằng 1.

Lưu ý:

Với hàm implode() bạn có thể sắp xếp tham số theo bất kỳ thứ tự nào nhưng hàm explode() thì không. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt tham số chuỗi phân cách $delimiter đứng đằng trước chuỗi ký tự đầu vào $string.

Giá trị trả về

Trả về một mảng được tạo ra bởi việc tách chuỗi $string bằng tham số $delimiter.

Nếu tham số $delimiter là một chuỗi rỗng (“”), hàm explode() sẽ trả về giá trị là FALSE. Nếu $delimiter chứa chuỗi ký tự nhưng chuỗi đó không có trong $string và tham số $limit là một số dương, hàm sẽ trả về một mảng trống, nếu không hàm sẽ trả về một mảng chứa toàn bộ chuỗi $string.

Ví dụ

Ví dụ 1 về hàm explode()
Ví dụ 2 về hàm explode()
Kết quả :
Ví dụ 3 về hàm explode() – thêm tham số $limit
Kết quả :

About admin

3 comments

  1. Mình muốn tách kiểu file từ link file, ví dụ http://mxmxmmx.com/image.png
    mình muốn lấy cái .png và cái image ra riêng thì làm như thế nào

  2. Bài viết hay mình cám ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*