Home » PHP » Các hàm trong PHP » Hàm xử lý chuỗi trong PHP » get_html_translation_table – Trả về bảng dịch được dịch bởi htmlspecialchars() và htmlentities()
Ví dụ và cách sử dụng hàm get_html_translation_table để trả về bảng dịch được dịch bởi htmlspecialchars() và htmlentities() trong PHP.

get_html_translation_table – Trả về bảng dịch được dịch bởi htmlspecialchars() và htmlentities()

(PHP 4, PHP 5)
get_html_translation_table – Trả về bảng dịch được dịch bởi htmlspecialchars() và htmlentities()

Miêu tả hàm get_html_translation_table

Hàm get_html_translation_table() sẽ trả về bảng dịch được dịch nội bộ bởi htmlspecialchars() và htmlentities().

Lưu ý:

Những ký tự đặc biệt có thể được mã hóa theo nhiều cách. Ví dụ dấu nháy kép (“) có thể được mã hóa thành “, ” hoặc &#x22. Hàm get_html_translation_table() chỉ trả về giá trị được dịch bởi htmlspecialchars() và htmlentities().

Tham số

table

Sử dụng một trong 2 bảng HTML_ENTITIES hoặc HTML_SPECIALCHARS.

flags

Sử dụng một hoặc nhiều hằng số được quy định ở bảng dưới đây cho tham số $flags. Mặc địch là ENT_COMPAT | ENT_HTML401.

Hằng số có sẵn trong tham số flags

Tên hằng sốMiêu tả
ENT_COMPATBảng sẽ chứa dấu nháy kép ("), không chứa dấu nháy đơn (').
ENT_QUOTESBảng chứa cả dấu nháy kép (") và dấu nháy đơn (').
ENT_NOQUOTESBảng không chứa cả dấu nháy kép (") lẫn dấu nháy đơn (').
ENT_HTML401Bảng dành cho HTML 4.01.
ENT_XML1Bảng dành cho XML 1.
ENT_XHTMLBảng dành cho XHTML.
ENT_HTML5Bảng dành cho HTML 5.

encoding

Bảng mã được sử dụng. Nếu không có, giá trị mặc định được sử dụng là ISO-8859-1 trong phiên bản PHP từ 5.4.0 trở về trước, UTF-8 với phiên bản PHP sau 5.4.0.

Những mã sau được hỗ trợ:

Những mã được hỗ trợ

Tên gọi khácMiêu tả
ISO-8859-1ISO8859-1Tây Âu, Latin-1
ISO-8859-5ISO8859-5Latin/Cyrillic
ISO-8859-15ISO8859-15Tây Âu, Latin-9. Thêm ký hiệu Euro, chữ Pháp và Phần Lan bị thiếu trong Latin-1 (ISO-8859-1).
UTF-8ASCII tương thích với multi-byte trong Unicode 8-bit.
cp866ibm866, 866Mã Cyrillic đặc trưng của DOS.
cp1251Windows-1251, win-1251, 1251Mã Cyrillic đặc trưng của Windows
cp1252Windows-1252, 1252Mã đặc trưng của Windows cho Tây Âu.
KOI8-Rkoi8-ru, koi8rNga
BIG5950Chữ Trung Quốc phồn thể, chủ yếu được sử dụng ở Đài Loan.
GB2312936Chữ Trung Quốc giản thể, mã chuẩn quốc gia.
BIG5-HKSCSBig5 với phần mở rộng dành cho Hong Kong, chữ Trung Quốc phồn thể.
Shift_JISSJIS, SJIS-win, cp932, 932Chữ Nhật Bản.
EUC-JPEUCJP, eucJP-winChữ Nhật Bản.
MacRomanMã được sử dụng bởi hệ điều hành Mac.
''Một chuỗi rỗng kích hoạt tìm từ bảng mã script (Zend multibyte), default_charset và địa phương hiện tại (xem thêm nl_langinfo() và setlocale()). Không khuyến khích sử dụng.
Lưu ý: Bất kỳ bảng mã nào nằm ngoài những mã kể trên đều không được chấp nhận. Trường hợp này mã mặc định sẽ được sử dụng và sẽ xuất hiện một cảnh bảo.

Giá trị trả về

Trả về bảng dịch là một mảng, với ký tự nguyên bản là keys và ký tự được dịch là values.

Ví dụ

Ví dụ 1 về hàm get_html_translation_table()
Ví dụ ở trên sẽ cho ra kết quả tương tự thế này:

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*