Home » HTML » Học HTML » HTML căn bản
Giới thiệu về các thẻ cơ bản trong HTML : Khai báo kiểu, thẻ đề mục (h1 đến h6), đoạn văn bản (p), liên kết (a), ảnh (img).

HTML căn bản

Đừng lo lắng nếu những ví dụ dưới đây sử dụng các thẻ mà bạn chưa được học.

Bạn sẽ được học chúng trong các bài tiếp theo.

Tài liệu HTML

Tất cả các tài liệu HTML cần phải bắt đầu với khai báo kiểu: <!DOCTYPE html>.

Tài liệu HTML tự bắt đầu với thẻ <html> and và kết thúc với thẻ </html>.

Phần hiển thị trong tài liệu HTML ở giữa <body></body>.

Demo

Đề mục trong HTML

Đề mục trong HTML được định nghĩa bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>:

Demo

Đoạn văn bản trong HTML

Những đoạn văn bản trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <p>:

Demo

Liên kết trong HTML

Liên kết trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <a>:

Demo

Địa chỉ liên kết được quy định trong thuộc tính href.

Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thêm thông tin cho các thẻ HTML.

Ảnh trong HTML

Ảnh trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Nguồn tệp tin (src), văn bản thay thế (alt) và kích thước (widthheight) được gọi là các thuộc tính trong thẻ:

Demo

Bạn sẽ được học nhiều hơn về các thuộc tính trong những bài sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*