Home » HTML » Học HTML » Đoạn văn bản trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng thẻ p để định nghĩa một đoạn văn bản trong HTML.

Đoạn văn bản trong HTML

Tài liệu HTML được chia thành nhiều đoạn văn bản ngắn.

Đoạn văn bản trong HTML

Thẻ <p> trong HTML được dùng để định nghĩa một đoạn văn bản.

Demo

Trình duyệt sẽ tự động thêm một dòng trống vào trước và sau đoạn văn bản.

Hiển thị HTML

Bạn không chắc chắn HTML sẽ hiển thị như mong muốn trên các trình duyệt. Phụ thuộc vào màn hình lớn, nhỏ haykhi thay đổi kích cỡ cửa sổ trình duyệt sẽ cho những kết quả hiển thị khác nhau.

Với HTML, bạn không thể thay đổi hiển thị bằng cách thêm khoảng trống hoặc thêm dòng trong đoạn mã HTML của mình.

Trình duyệt sẽ loại bỏ khoảng trống và những dòng thừa khi hiển thị.

Dù cho bạn có bao nhiêu khoảng trống hay tạo thêm bao nhiêu dòng mới, trình duyệt cũng chỉ coi như là một khoảng trống mà thôi.

Demo

Đừng quên thẻ đóng

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị đúng mã HTML kể cả khi bạn quên thẻ đóng:

Demo

Ví dụ trên sẽ hiển thị đúng trên hầu hết các trình duyệt nhưng việc bạn quên thẻ đóng có thể dẫn tới những lỗi hoặc kết quả không như mong đợi.

Những phiên bản có cấu trúc nghiêm ngặt của HTML, như XHTML, sẽ không cho phép bạn bỏ qua thẻ đóng.

Xuống dòng trong HTML

Thẻ <br> trong HTML được sử dụng để ngắt dòng.

Sử dụng <br> nếu bạn muốn xuống dòng (tạo một dòng mới) mà không cần phải tạo một đoạn văn bản mới:

Demo

Thẻ <br> không có thẻ đóng.

Vấn đề về thơ

Demo

Thẻ <pre> trong HTML

Thẻ <pre> dùng để giữ nguyên định dạng của đoạn văn bản.

Đoạn văn bản trong thẻ <pre> sẽ hiển thị với chiều dài cố định và thường font mặc định là Courier. Dấu cách và xuống hàng được giữ nguyên định dạng:

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4

Thư viện thẻ HTML

Bạn có thể tham khảo thư viện của WebVN để biết thêm thông tin về các thẻ HTML cũng như thuộc tính của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*