Home » HTML » Học HTML » Thành phần HTML
Ví dụ và cách viết chuẩn các thành phần HTML.

Thành phần HTML

Một trang HTML được tạo ra nhờ các thành phần HTML.

Thành phần HTML

Thành phần trong HTML được tạo nên bởi thẻ mở, thẻ đóngnội dung ở giữa 2 thẻ

<thẻ>nội dung</thẻ>

Thành phần HTML là mọi thứ từ thẻ mở tới thẻ đóng

<p>Đây là đoạn văn bản</p>

Thẻ mởNội dungThẻ đóng
<h1>Đề mục lớn</h1>
<p>Đoạn văn bản</p>
<br>  

Chú ý: Một vài thành phần HTML không có thẻ đóng.

Thành phần HTML lồng nhau

Các thành phần của HTML có thể lồng vào nhau (thành phần này chứa thành phần kia).

Ví dụ dưới đây chứa 4 thành phần HTML:

Demo

Giải thích về ví dụ

Thành phần <html> định nghĩa toàn bộ trang.

Nó có thẻ mở là <html> và thẻ đóng </html>.

Nội dung trong thành phần <HTML> là một thành phần HTML khác (thành phần <body>).

Thành phần <body> định nghĩa nội dung trang.

Nó có thẻ mở là <body> và thẻ đóng </body>.

Thành phần nội dung chứa 2 thành phần HTML khác (<h1> và <p>).

Thành phần <h1> định nghĩa đề mục của trang.

Nó có thẻ mở là <h1> và thẻ đóng </h1>.

Nội dung thành phần là: Đề mục

Thành phần <p> định nghĩa một đoạn văn bản.

Nó có thẻ mở là <p> và thẻ đóng </p>.

Nội dung thành phần là : Nội dung đoạn văn bản.

Đừng quên thẻ đóng

Một vài thành phần HTML vẫn sẽ hiển thị đúng nếu bạn quên thẻ đóng:

Ví dụ ở trên vẫn hiển thị đúng trên tất cả các trình duyệt bởi vì thẻ đóng được coi là không bắt buộc.

ĐỪNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU NÀY. Nó có thể mang lại kết quả hoặc những lỗi không mong muốn nếu bạn quên thẻ đóng.

Thành phần HTML rỗng

Thành phần HTML không có nội dung được gọi là thành phần rỗng.

<br> là một thành phần rỗng không có thẻ đóng (Thẻ <br> dùng để xuống dòng).

Thành phần rỗng có thể “đóng” ngay trong thẻ mở: <br />.

HTML5 không yêu cầu thẻ rỗng cần phải đóng. Nhưng nếu bạn muốn mã nguồn mình viết chặt chẽ hơn, để các công cụ phân tích cú pháp XML có thể đọc được, hãy đóng tất cả các thẻ HTML.

Viết thường các thẻ HTML

Thẻ HTML không phân biệt viết hoa, viết thường: <P> cũng tương tự như <p>.

Chuẩn HTML5 không yêu cầu viết thường nhưng tổ chức W3C khuyến cáo nên viết thường các thẻ trong HTML4 và yêu cầu phải viết thường cho những kiểu tài liệu có cấu trúc chặt chẽ như XHTML.

Tại WebVN chúng tôi luôn sử dụng các thẻ viết thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*